facebook

Politica de Confidentialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Protectia datelor este de cea mai mare prioritate pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este posibila fara indicarea datelor personale; cu toate acestea, in cazul in care un subiect de date doreste sa realizeze o achizitie prin site-ul nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesara. Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara si nu exista o baza legala pentru o astfel de prelucrare, obtinem in general consimtamantul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul de telefon al persoanei vizate, trebuie sa fie intotdeauna in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor si in conformitate cu reglementarile specifice fiecarei tari privind protectia datelor. Prin intermediul acestei politici de protectie a datelor, dorim sa informam publicul larg cu privire la natura, scopul si scopul datelor cu caracter personal pe care le colectam, le folosim si le procesam. in plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declaratii privind protectia datelor, asupra drepturilor la care au dreptul.

in calitate de operator, am implementat numeroase masuri tehnice si organizationale pentru a asigura cea mai completa protectie a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web.

Numele si adresa operatorului

Operator in sensul Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR), alte legi privind protectia datelor aplicabile in statele membre ale Uniunii Europene si alte dispozitii referitoare la protectia datelor sunt:

Vanzator: RISING LOCAL NATURE. S.R.L

Adresa: Str. Vultureni, nr 25-29, Sector 4, Bucuresti

Cod unic de inregistrare 43852979

Numar de ordine in registru comertului 40/3929/04.03.2021

EMAILUL DE CONTACT contact@selo.ro

Definitii

Aceasta declaratie privind protectia datelor se bazeaza pe termenii utilizati de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR). Declaratia noastra privind protectia datelor trebuie sa fie lizibila si usor de inteles atat pentru publicul larg, cat si pentru clientii si partenerii nostri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori sa explicam mai intai terminologia utilizata.

in aceasta declaratie de protectie a datelor, folosim urmatorii termeni:

a.) Date personale

Datele personale inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”). Persoana fizica identificabila este una care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date despre locatie, un identificator online sau unul sau mai multi factori specifici fizic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

b) Subiectul datelor

Persoana vizata este orice persoana fizica identificata sau identificabila a carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre operatorului responsabil de prelucrare.

c) Prelucrarea

Procesarea, prelucrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, prelucrarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispozitie in alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

d) Restrictionarea prelucrarii

Restrictionarea procesarii este marcarea datelor cu caracter personal stocate in scopul limitarii procesarii acestora in viitor.

e) Operator sau operator responsabil pentru procesare

Operatorul sau operatorul responsabil cu procesarea este persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau in comun cu altii, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; in cazul in care scopul si mijloacele unei astfel de prelucrari sunt determinate de legislatia Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi furnizate de legislatia Uniunii sau de statul membru.

f) Procesor

Procesorul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului.

g) Destinatar

Beneficiarul este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un alt organism, caruia i se dezvaluie datele cu caracter personal, indiferent daca este vorba despre un tert sau nu. Cu toate acestea, autoritatile publice care pot primi date cu caracter personal in cadrul unei anchete anume in conformitate cu legislatia Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective trebuie sa fie in conformitate cu normele aplicabile privind protectia datelor in conformitate cu scopurile procesarii.

h) Tert

Terta parte este o persoana fizica sau juridica, o autoritate publica, o agentie sau un organism altul decat persoana vizata, operator, procesator si persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate sa proceseze date cu caracter personal.

i) Consimtamant

Consimtamantul persoanei vizate este orice indicatie specifica, informata si lipsita de ambiguitate a dorintelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declaratie sau printr-o actiune clara afirmativa, accepta prelucrarea datelor cu caracter personal care ii privesc.

j) Cookie

Site-ul nostru utilizeaza module cookie. Cookie-urile sunt fisiere text care sunt stocate intr-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet. Multe site-uri Internet si servere utilizeaza cookie-uri. Multe module cookie contin un ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un sir de caractere prin care paginile si serverele Internet pot fi atribuite browserului de Internet in care a fost stocat cookie-ul. Aceasta permite site-urilor Internet si serverelor vizitate sa diferentieze browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de Internet care contin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut si identificat utilizand unicul ID cookie. Prin utilizarea cookie-urilor, putem oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii usor de utilizat, care nu ar fi posibile fara setarea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate in functie de utilizator.

Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator o confirmare cu privire la faptul ca datele cu caracter personal care il privesc sau nu sunt procesate. Daca un subiect de date doreste sa se foloseasca de acest drept de confirmare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze operatorul.

b) Dreptul de acces

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru a obtine de la operator informatii gratuite cu privire la datele sale personale stocate in orice moment si o copie a acestor informatii. in plus, directivele si regulamentele europene acorda accesul persoanelor vizate la urmatoarele informatii: -scopurile procesarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari caror date cu caracter personal au fost sau vor fi dezvaluite, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale, atunci cand este posibil, perioada prevazuta pentru care datele cu caracter personal vor fi stocate sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina acea perioada; -existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor personale de la operator sau restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau sa se opuna unei astfel de procesari, existenta dreptului de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere. in plus, persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal catre o tara terta sau catre o organizatie internationala. in acest caz, persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la garantiile corespunzatoare privind transferul. Daca un subiect de date doreste sa se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze operatorul.

c.) Dreptul la rectificare

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul European pentru a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. tinand cont de scopurile prelucrarii, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Daca un subiect de date doreste sa exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze operatorul.

d.) Dreptul de stergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european pentru obtinerea de la operator a stergerii datelor cu caracter personal care il privesc fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge fara intarziere date cu caracter personal in cazul in care unul dintre motivele urmatoare se aplica, atata timp cat prelucrarea nu este necesara: Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod. Persoana vizata retrage consimtamantul la care se bazeaza prelucrarea in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau punctul (a) din articolul 9 alineatul (2) din GDPR si in cazul in care nu exista alt motiv juridic pentru prelucrare. Persoana vizata obiecteaza prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din GDPR si nu exista motive legitime imperative prelucrarea sau persoana vizata face obiectul prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR. Datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal. Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a se respecta o obligatie legala din dreptul Uniunii sau al statului membru la care operatorul este subiect. Datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferta serviciilor societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR. Daca unul dintre motivele mentionate mai sus se aplica si un subiect de date doreste sa solicite stergerea datelor cu caracter personal stocate de noi, el sau ea poate, in orice moment, sa contacteze operatorul. in cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in conformitate cu articolul 17 alineatul (1), sa sterge datele cu caracter personal, operatorul, luand in considerare tehnologia disponibila si costurile de implementare, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror legaturi, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, in masura in care prelucrarea nu este necesara.

e) Dreptul de restrictionare a procesarii

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul European pentru obtinerea de la operator a restrictionarii prelucrarii in cazul in care se aplica una dintre urmatoarele: Exactitatea datelor cu caracter personal este contestata de persoana vizata, pentru o perioada care permite operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal si solicita in schimb limitarea in schimb, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, insa acestea sunt solicitate de persoana vizata pentru stabilirea, exercitarea sau apararea cerintelor legale. Persoana vizata a formulat obiectii privind prelucrarea in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) ) din GDPR in asteptarea verificarii daca motivele legitime ale operatorului se suprapun pe cele ale persoanei vizate. in cazul in care una dintre conditiile mentionate anterior este indeplinita si persoana vizata doreste sa solicite restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal stocate, ea poate contacta in orice moment operatorul.

f.) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui operator, intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si lizibil. Acesta are dreptul sa transmita aceste date altui operator fara a se impiedica de catre operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atat timp cat prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul prevazut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atata timp cat prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau in exercitarea autoritatii publice conferite operatorului. in plus, in exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor in conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul sa transmita date cu caracter personal direct de la un operator la altul, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic si atunci cand nu face acest lucru afecteaza negativ drepturile si libertatile celorlalti. Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizata poate contacta in orice moment operatorul.

g) Dreptul la obiect

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de legiuitorul european, in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazeaza pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Nu vom mai procesa datele cu caracter personal in cazul unei obiectii, cu exceptia cazului in care putem demonstra motive legitime convingatoare pentru procesarea care depasesc interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale. Daca prelucreza datele cu caracter personal in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. in cazul in care persoana vizata obiecteaza la prelucrarea in scopuri de marketing direct, nu vom mai prelucra date personale in aceste scopuri.

in plus, persoana vizata are dreptul, din motive legate de situatia sa particulara, de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care o privesc in scopuri stiintifice sau istorice de cercetare sau in scopuri statistice in temeiul articolului 89 alineatul (1) din GDPR, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini indeplinite din motive de interes public. Pentru a-si exercita dreptul de a prezenta obiectii, persoana vizata poate contacta operatorul. in plus, persoana vizata este libera in contextul utilizarii serviciilor societatii informationale si, fara a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, sa utilizeze dreptul sau de a formula obiectii prin mijloace automate prin utilizarea specificatiilor tehnice.

h.) Dreptul de a retrage consimtamantul privind protectia datelor

Fiecare persoana vizata are dreptul acordat de catre legiuitorul european de a-si retrage consimtamantul in privinta prelucrarii datelor sale personale in orice moment. Daca persoana vizata doreste sa-si exercite dreptul de retragere a consimtamantului, acesta poate, in orice moment, sa contacteze operatorul.

Temeiul pentru prelucrare datelor

Operatorul va utiliza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor operatorului in favoarea beneficiarului. Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele:

a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si achitarea platilor;

b) Anularea comenzilor sau orice alta informare de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;

c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;

e) Asigurarea serviciilor de suport si relatii cu clientii.

2. Pentru imbunatatirea serviciilor

Privind imbunatatirea experientei de cumparare operatorul va colecta si folosi anumite date pentru realizarea cercetarilor de piata sau transmiterea unor chestionare de satisfatie a beneficiarilor. Aceste nu vor afecta drepturile si libertatile fundamentale.

3. Pentru scopul de marketing

Pentru comunicarea ofertelor si a altor informatii privind produesle/serviciile operatorului. Operatorul poate trimite orice tip de mesaj ( e-mai/SMS/telefonic/formulare.etc) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate.

stergerea si blocarea rutina a datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau, in masura in care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alti legislatori in legile sau reglementarile carora li se aplica operatorului. in cazul in care scopul depozitarii nu este aplicabil sau daca expira o perioada de depozitare prevazuta de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt in mod obisnuit blocate sau sterse in conformitate cu cerintele legale. Interesele legitime urmarite de operator sau de o terta parte. in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este sa ne desfasuram afacerea in favoarea bunastarii tuturor actionarilor nostri.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de pastrare legala respectiva. Dupa expirarea perioadei respective, datele corespunzatoare sunt sterse in mod curent, atata timp cat nu mai sunt necesare pentru indeplinirea contractului sau initierea unui contract.

inregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizata are posibilitatea de a se inregistra pe site-ul operatorului cu indicatia datelor cu caracter personal. Ce date personale sunt transmise operatorului este determinata de respectiva masca de intrare utilizata pentru inregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizata sunt colectate si stocate exclusiv pentru uz intern de catre operator si pentru propriile sale scopuri. inregistrarea persoanei vizate, cu indicatia voluntara a datelor cu caracter personal, urmareste sa permita operatorului sa ofere continutul sau serviciile furnizate de persoana vizata care poate fi oferita numai utilizatorilor inregistrati datorita naturii problemei in cauza. Persoanele inregistrate sunt libere sa schimbe datele personale specificate in timpul inregistrarii in orice moment sau sa le elimine complet din stocul de date al operatorului. Operatorul de date trebuie sa furnizeze, in orice moment, la cerere, fiecarui subiect de date, informatii privind datele personale stocate in legatura cu persoana vizata. in plus, operatorul de date trebuie sa corecteze sau sa stearga datele cu caracter personal la cererea sau indicatia persoanei vizate, in masura in care nu exista obligatii legale de stocare.

Sus